اخذ نمایندگی

برای گرفتن نماینگی پتیلا برای شهر خود با شمارهای زیر تماس بگیرید.

petila.dollworld@gmail.com

۰۲۱۸۸۷۳۵۴۹۰

۰۹۱۲۰۳۲۶۷۲۸